Back

ⓘ Јазик - Јазик, Хебрејски јазик, Латински јазик, Руски јазик, Македонски јазик, Германски јазик, Италијански јазик, Бугарски јазик, Шпански јазик, Арапски јазик ..
                                               

Јазик

Како и со секој комплексен концепт што се засновува на консензус, јазикот е поим тежок за дефиниција. Тој се состои од репрезентации и некој вид на граматика. Многу јазици користат гестови, звуци, слики, или зборови, и групи на симболи, со цел за комуницирање на концепти, идеи, значења, и мисли, иако проблемот на лигвистичката неодреденост често се јавува кога се прави обид за разликување меѓу овие аспекти. Некои сметаат дека нашата реалност е создадена така како што е опишана од нашиот јазик. Алберт Ајнштајн дава пример за џебен часовник што лежи на маса. Ако човек никогаш не видел часовн ...

                                               

Хебрејски јазик

Хебрејски јазик - семитски јазик, дел од подгрупата на канански јазици од поголемата група на северозападни семитски јазици. Јазикот е матичен и национален јазик на Израел и истиот го зборуваат околу 10 милиони луѓе во светот. Историски, за хебрејскиот се смета дека е јазикот на Израелитите и нивните потомци, иако самиот јазик не се именува како "хебрејски" во Танах. Најраните примери за пишан палеохебрејски датираат од 10 век п.н.е. Денес, хебрејскиот е единствен жив јазик од групата на канански јазици, а воедно и единствен вистински успешен пример за јазично оживување. Хебрејскиот преста ...

                                               

Латински јазик

Латинскиот јазик е стар индоевропски јазик кој се зборувал во Стариот Рим. Со римските освојувања јазикот се раширил низ целото Средоземје и голем дел од Европа. Постоел во два облика: класичен латински, за поезија и формална проза, и народен латински, зборуван од народот. По падот на Римското Царство и подемот на Римокатоличката црква, латинскиот станал универзален црковен јазик и лингва франка на образованите Европејци. Јазикот опстоил 2.200 години, па околу 1600-тите полека почнал да се губи. Меѓутоа народниот латински се одржал: се подвоил во неколку регионални дијалекти, кои до 800-ти ...

                                               

Руски јазик

Рускиот е источнословенски јазик, од групата на словенски јазици од семејството на индоевропски јазици. Рускиот јазик е мајчин јазик на Русите, и национален јазик на Русија. Јазикот е службен и во Белорусија, Украина, Казахстан и Киргистан, а се зборува на високо ниво во сите држави од поранешниот Советски Сојуз. Рускиот јазик потекнува од староисточнословенскиот јазик и денес е најголем словенски јазик во светот со 150 милиони говорници. Јазикот се пишува на кирилица, поточно на руската азбука. Рускиот е најраспространет јазик во Евроазија. Исто така, рускиот е најголем мајчин јазик во Ев ...

                                               

Македонски јазик

Македонски јазик - јужнословенски јазик, дел од групата на словенски јазици од јазичното семејство на индоевропски јазици. Македонскиот е службен и национален јазик во Македонија, а воедно е и официјално признат како регионален службен јазик во Горица и Пустец во Албанија каде што живее бројно македонско население, но и во Србија како официјален во општините Јабука и Пландиште, Романија и Косово. Македонски се зборува и во Австралија, Бугарија, Грција, Канада, САД, Црна Гора, Турција, во некои земји−членки на Европската Унија и останатата македонска дијаспора. Вкупниот број на македонски г ...

                                               

Германски јазик

Германски јазик - јазик од групата на западни германски јазици кој има одредени сличности со англискиот и холандскиот јазик. Како мајчин јазик го зборуваат околу 100 милиони говорници и е еден од водечките светски јазици, како и прв јазик кој нашироко се зборува во Европската Унија.

                                               

Италијански јазик

Италијанскиот јазик кој припаѓа на романската јазична група го зборуваат околу 70 милиони луѓе, од кои најголемиот број живее во Италија, Сан Марино и јужна Швајцарија. Стандардниот италијански јазик е заснован на фирентинскиот дијалект и е нешто како среден јазик помеѓу јазиците на јужна Италија и галско-романските јазици на северот. Стариот тоскански стандарден јазик, во последните неколку децении, попримил влијанија од италијанскиот говор од Милано, економскиот центар на Италија. Италијанскиот е службен јазик во Италија и Сан Марино, као и во Швајцарските кантони Тичино и Гриџони. Итали ...

                                               

Бугарски јазик

Оваа статија е за модерниот словенски јазик. За туркискиот јазик видете прабугарски јазик. Бугарскиот јазик спаѓа во источната група на јужнословенските јазици и е службениот јазик во Република Бугарија.

                                               

Шпански јазик

Шпански јазик или познат како кастиљски јазик - романски јазик од групата на ибероромански јазици. Јазикот се развил од неколку јазици и дијалекти кои се зборувале во централниот дел на Пиринејскиот Полуостров во IX век. Јазикот постепено се зголемувал и се приширувал со експанзијата на Кралството Кастиља. Соврмениот кастиљски јазик се развил со прераспоредување на согласките, процес кој започнал во XV век. Јазикот постепено почнал да создава нови зборови, како од домашно, така и од странско потекло. Јазикот станал значаен со шпанската колонизација на Америка, Африка и делови од Азија - ко ...

                                               

Албански јазик

Албански јазик - јазик што го говорат приближно околу 6 милиони луѓе, првенствено во Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, Македонија, но исто така и во некои други балкански држави, како и од емигрантски групи во Калабрија, Италија. Јазикот е еден, посебен огранок на Индоевропското јазично семејство. Во минатото за овој јазик во македонската терминологија се користел терминот арнаутски јазик. Во речниците на Ѓорѓија Пулевски, јазикот се нарекува арбански. Денешниот албански јазик како стандардна форма го има дијалектот на Тоските, наспроти дијалектот на Гегите кој и покрај стандардизацијат ...

                                               

Старословенски јазик

Старословенскиот јазик или старомакедонски јазик е познат во лингвистиката како првиот пишан, забележан, засведочен словенски јазик, а тоа бил јазикот којшто го говореле македонските Словени во непосредната околина на Солун, во втората половина на IX век и се засновал на македонскиот јазик. Често, што поради неинформираност, што поради непрецизност на мислата или пак невнимание, погрешно се вели дека старословенскиот јазик е јазик - татко на модерните словенски јазици, т.е. дека сите модерни словенски јазици директно водат потекло од овој јазик. Ова тврдење не е точно, бидејќи старословенс ...

                                               

Арапски јазик

Арапскиот е семитски јазик. Поимот "арапски јазик" се користи за сите потомци на класичниот арапски јазик од 6 век. Овој поим ги опфаќа како говорните, така и пишаните дијалекти на јазикот. Јазикот се зборува на огромна површина, поточно од Средниот Исток па сè до крајните точни на Северна Африка. Како дел од семитските јазици, арапскиот јазик најсроден е со хебрејскиот, арамејскиот, феникискиот и угаритскиот јазик. Литературната форма на арапскиот јазик се нарекува стандарден арапски јазик, или литературен јазик. Таа форма е единствена официјална форма на јазикот, која се користи за пишан ...

                                               

Кодификација

За други значења на овој поим, видете кодификација. Кодификацијата е нормативна постапка, а подразбира создавање на нормативни речници, граматики, прирачници како што е правописот и друго. Со кодификацијата се пропишуваат правилата што треба да се почитуваат при изборот на јазичните средства, односно правила што ги обврзуваат говорните претставници на даден јазик. Тоа значи дека се пропишуваат правилата што се сметаат за добри и правилни, а сите останати се отфрлаат. Со правописот се пропишува правописната норма. "Опишувањето" му претходи на "пропишувањето" т.е. јазикот најпрво треба да се ...

                                               

Меѓународен ден на мајчиниот јазик

Меѓународен ден на мајчиниот јазик - ден на кој се одбележува мајчиниот јазик во земјите. Прогласен е на XXX седница на Генералната конференција на УНЕСКО во 1999 г, именувајќи го 21 февруари - ден на кој се одржани драматичните протести за бенгалскиот јазик. Во 2000 г, овој датум е промовиран како Ден на лингвистичка и културна разновидност и повеќејазичност. Според статистичките податоци, во последните три века има изумирање или драматично намалување на јазиците, особено на американскиот и австралискиот континент. Во светот денес се зборуваат околу 6.500 јазици, на околу половина им се з ...

                                               

Метајазик

Во теоријата на науката или епистемологијата строго се разликува предметниот јазик од метајазикот. Разликата би можела да се дефинира на следниов начин: ако односот помеѓу два јазика е таков што едниот влегува во предметот на опишување а другиот служи како средство за опишување, тогаш првиот е предметен јазик а вториот е метајазик. Правило е кога се работи за некое повисоко ниво на опишување да се додаде претставката ”мета”. Така што јазикот со која лингвистиката го опишува природниот јазик се нарекува метајазик, а самиот природен јазик се нарекува предметен јазик. Но, и лингвистичкиот мет ...

                                               

Хомоним

Хомоними се зборови кои имаат две или повеќе различни значења. Пример: зборот јазик, може да значи анатомски орган, или пак говорен и/или пишан систем за комуникација. Кога имаме случај на збор за две различни но на некој начин поврзани значења тогаш велиме дека имаме полисеми. Во англискиот јазик ги имаме и следниве случаи: Хомограф е збор кој се пишува исто како некој друг збор, но има различно значење. Пример зборот to cleave може да означува нешто да се спои, но може да означува и поделба, разделба. Хомофон е збор кој се изговара исто како некој друг збор, но различно се пишува и има р ...

                                     

ⓘ Јазик

  • Хрватскиот јазик хрватски: hrvatski jezik е јужнословенски јазик Се зборува од околу 6, 5 милиони луѓе, главно Хрвати. Хрватскиот јазик најмногу се зборува
  • Украинскиот јазик украї нська мо ва е јазик од источнословенската подгрупа на словенските јазици. Украинскиот е службен и национален јазик на Украина
  • Латвиски јазик latviešu valoda или летонски јазик - источнобалтички јазик и службен јазик во Латвија. Латвискиот јазик го зборуваат околу 1, 4 милиони
  • Српски јазик - јужнословенски јазик и стандардизирана норма на српскохрватскиот јазик Српскиот е службен јазик во Србија, Косово и Република Српска Босна
  • српскохрватскиот јазик формирале нови, со многу мали разлики, јазици како што се: српски јазик хрватски јазик босански јазик и црногорскиот јазик за кој има
  • Влашки јазик аромански изворно: armãneashti или armãneshce - јазик од источната подгрупа од романските јазици кои се зборуваат на Балканот. Истиот поим
  • службениот јазик во Романија. За истоимената јазичната група видете романски јазици. Романскиот јазик limba română е источноромански јазик кој се зборува
  • Ромскиот јазик изворно: rromani ćhib разговорно наречен цигански е мајчиниот јазик на Ромите. Тој е дел од групата на индоариски јазици, поточно се
  • Полски јазик język polski, polszczyzna - службен и национален јазик на Полска и е најголемиот јазик во групата на западнословенски јазици, а додека според
  • Унгарски јазик унг. magyar nyelv listen  помош инфо - јазик дел групата на угрофински јазици од фамилијата на уралски јазици, неповрзан со голем дел
Говор
                                               

Говор

Говор е конкретното остварување на јазикот. Говорот претставува остварување на системот на јазикот преку конкретен акт на комуникација и е поединечна појава. Тој е начин на кој единките го остваруваат и употребуваат јазикот. Говорот е динамичен и постојано се стреми да ги наруши односите во системот. Говорот е јазик во акција и е моментален и неповторлив.

Users also searched:

...
...
...