Back

ⓘ Животна средина - Животна средина, Министерство за животна средина и просторно планирање, Право на животната средина, Село, средина, Садула Дураку, Климагејт ..
                                               

Животна средина

Под животна средина се подразбира збирот од сите надворешни фактори на кои е изложен еден организам. Биотички фактори се влијанијата од членовите на истиот или друг вид врз развитокот и опстанокот на единката, додека абиотички се неживите фактори - влијанијата на почвата, водата и воздухот врз организмите. За секој фактор на животната средина, еден организам има опсег на толерирање поднесување во кој тој е способен да преживее. Овој опсег ја сочинува еколошката валенца на организмот. Различни единки или видови имаат различни опсези на поднесување за најразновидните фактори на животната сре ...

                                               

Министерство за животна средина и просторно планирање

Надлежностите на министерството се: надзор од негова надлежност, реставрација на загадените делови на животната средина, просторно планирање, заштита од бучава, зрачење, заштита на биоразновидноста, георазновидноста, националните паркови и заштитените области, заштита на водите, почвата, флората, фауната, воздухот и озонската обвивка од загадување, следење на состојбата на животната средина, предлагање мерки за третман на цврст отпад, просторен информативен систем, други работи утврдени со закон.

                                               

Право на животната средина

Законот за животна средина е сложенo и испреплетено тело од договори, конвенции, статути, прописи и вообичаено право, кој поопширно, управува со регулирање на интеракцијата на човештвото со остатокот од биофизичкaта или природната средина, со цел да се намали влијанието на човековата активност, како врз природната средина така и врз самото човештво. Темата може да се разгледува од две главни точки: контрола на загадувањето и подобрување на работата, зачувување и управување со ресурси. Законите кои управуваат со загадувањето често се ограничени, т.е. се однесуваат само на еден елемент на жи ...

                                               

Министерство за природни ресурси и животна средина на Русија

Министерство за природни ресурси и животна средина на Руската Федерација е владина агенција која е во состав на Кабинетот на Русија. Ова министерство има обврска да управува со природните ресурси на земјата и да ја штити нејзината животната средина. Прв министер бил Јуриј Трутнев. Сегашен министер е Дмитриј Кобилкин кој бил поставен во мај 2018 година.

                                               

Село (средина)

Село или рурала е ретко населена животна средина вон влијанијата од урбаните градови. Во овие краишта има населени места, ненаселени места за стопански активности и дивина. Луѓето кои живеат на село обично се нарекуваат селани и работат на фарма или во други индустриски гранки. Руралноста на едно место се мери по густината на населението населеноста. Така, поретко населените места се сметаат за порурални. На село луѓето се занимаваат со земјоделство и сточарство, но и шумарство, рударство, експлоатација на други природни ресурси, како и туризам селски туризам. Начинот на живот на село се р ...

                                               

Садула Дураку

Садула Дураку - македонски политичар од албанска етничка припадност. Дипломирал на машинскиот факултет при универзитетот во Приштина во 1990 година. На функцијата министер за земјоделство, шумарство и водостопанство доаѓа од царинската управа каде ја вршел функцијата заменик-директор. Од 1997 до 2000 година бил наставник во техничкото училиште "Наце Буѓони" во Куманово, а во периодот од 2000 до 2002 година е виш царински соработник во царинската управа. Бил градоначалник на општина Липково во периодот 2009–2017. Во 2017 бил назначен за министер за животна средина и просторно планирање. Дур ...

                                               

Служба за заштита на природата (Шведска)

Службата за заштита на природата е владина агенција во Шведска одговорна за предлагање на регулативи и постапки за заштита на животната средина и нивно спроведување. Основана е во 1967 и е под надлежност на Министерството за животна средина на Шведска. Меѓу другото, службата раководи и со националните паркови во земјата. Ова е преглед на шеснаесетте еколошки цели на државата нетоксична животна околина богати и разновидни на растителните и животинските организми разновидни земјоделски предели заштитна озонска обвивка бујни мочуришта намалена засегнатост на климата врамнотежена морска околин ...

                                               

Просторен план на Република Македонија

Просторен план на Република Македонија се донесува за територијата на целата држава и претставува стратегија за просторен развој на Републиката, кој дава насоки за намената, користењето, заштитата, организацијата, уредувањето и управувањето со просторот на државата. Во Просторен план на Република Македонија се врши планирање на просторот за период од најмалку петнаесет години. Генералните урбанистички планови мора да бидат во согласност со даденостите од Просторниот план.

                                               

Демократска обнова на Македонија

Демократска обнова на Македонија е македонска политичка партија на зелената опција. ДОМ била основана на 26 ноември 2005 година, а своето основачко собрание го одржа во Скопје на 28 јануари 2006 година. Тогаш за претседател на партијата беше избрана Лилјана Поповска, која, по своето повлекување од Либерално демократската партија, беше главниот иницијатор на ДОМ. ДОМ по само неколку месеци од своето формирање учествуваше на Парламентарните избори во 2006 и на нив успеа да добие едно парламентарно место, пратеник стана претседателката на ДОМ Лилјана Поповска. На овие парламентарни избори ДОМ ...

                                               

Археологија на животната средина

Археологија на животната средина е наука која почнала да се развива кон средината на XX век и денес се има осамостоено како посебна дисциплина која има свои принципи, методи и техники. Познато е дека археологијата е наука за мртвите работи. Но покрај тоа постојат и голем број на пропратни елементи кои на изглед се чинат дека не се дел од "вистинската археологија". Понекогаш тие демонстрираат значаен придонес да разбереме каков бил животот на луѓето во минатото. Многу од овие т.н. неартефакти им припаѓаат на почвата, фосилите од растенијата и остатоците од животните. На прашањето што е тоа ...

                                               

Еколошка економија

Еколошка економија - прекудисциплинарно поле на академско истражување чија цел е решавање на меѓузависноста и коеволуцијата на човечката економија и природниот екосистем низ времето и просторот. Се разликува од економијата на животна средина, што е стандардна економска анализа за животната средина, со неговото третирање на економијата како подсистем на екосистемот и неговото нагласување за одржување на природниот капитал. Едно истражување спроведено од германски економисти покажало дека еколошката и економијата на животна средина се две различни школи на економската мисла, каде еколошката ...

                                               

Климагејт

Климагејт, е инцидент кој започнал во ноември 2009 година со хакирање на е-поштенскиот опслужувач што го користи Climatic Research Unit на Универзитетот на Источна Англија во Норич. Непознати лица украле и анонимно дистрибуирале над илјада е-поштенски пораки и други документи направени во текот на 13 години. Универзитет потврдил за настанот и изразил загриженост дека личните информации за поединцитете може да бидат компромитирани. Деталите за инцидентот биле пријавени во полицијата. Критичарите велат дека е-пораките ќе покажат дека постои премолчан договор помеѓу научниците кои се занимава ...

                                               

Принцов проект за дождовните шуми

Принцовиот проект за дождовните шуми е добротворна организација основана во октомври 2007 од НКВ Принцот од Велс. Овој проект има за цел да ја подигне свеста кај поединците и организациите за важната улога на шумите во подобрувањето и спречувањето на промената на климата, како и за преголемиот притисок на кој се изложени дождовните шуми предизвикани од порастот на цените на храната ширум светот, и сè поголемата глобална побарувачка на говедско месо, соја и палмино масло. Во светот постои сè повисока свест за итната потреба да се заштитат дождовните шуми, но и народите кои живеат и зависат ...

                                               

Самит за планетата Земја

Самит за планетата Земја - официјално Конференција на Обединетите нации за животна средина и развој претставува конференција одржана во Рио де Жанеиро од 3 до 14 јуни 1992 година за усогласување на еконoмскиот развој и заштитата на животната средина во светот. Тоа бил најголем собир на светски водачи во историјата на кој присуствувале 117 шефови на држави и претставници од 178 земји. Главни теми за дискусија биле: разновидноста на живиот свет, глобалното затоплување, одржливиот развој и заштита на тропските прашуми. Биле потпишани пет меѓународни спогодби, меѓу кои за разликите меѓу индуст ...

                                               

Стакленички гасови

Стакленичките гасови се гасови што придонесуваат за зголемување на ефектoт на стаклена градина кој влијае врз загревање на планетата Земја кое настанало со пореметување на енергетската рамнотежа помеѓу количина на зрачење кое од Сонцето го прима и во вселената го зрачи Земјината површина. Ефектот на стаклена градина, кој во минатото беше благослов за Земјата, во последното столетие, засилен од човечките активности, се чини дека се претвора во сериозна закана. Овој ефект се јавува како резултат на зголемување на количината на зрачењето кое од површината на Земјата не може да биде емитирано ...

                                     

ⓘ Животна средина

  • Под животна средина се подразбира збирот од сите надворешни фактори биотички и абиотички на кои е изложен еден организам. Биотички живи фактори се
  • Министер за животна средина и просторно планирање - прв човек во министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, институција
  • граѓаните, Министерство за животна средина и просторно планирање. Портал: Република Македонија Министер за животна средина и просторно планирање на Македонија
  • Законот за животна средина е сложенo и испреплетено тело од договори, конвенции, статути, прописи и вообичаено право, кој поопширно, управува со регулирање
  • Министерство за природни ресурси и животна средина на Руската Федерација е владина агенција која е во состав на Кабинетот на Русија. Ова министерство
  • Неџати Јакупи - македонски политичар и министер за животна средина во периодот 2008 2011. Влада на Република Македонија Посетено на 20 декември 2010
  • Село или рурала е ретко населена животна средина вон влијанијата од урбаните градови. Во овие краишта има населени места села ненаселени места за стопански
  • Липково во периодот 2009 2017. Во 2017 бил назначен за министер за животна средина и просторно планирање. Дураку бил учесник во воениот конфликт од 2001
  • за заштита на животната средина и нивно спроведување. Основана е во 1967 и е под надлежност на Министерството за животна средина на Шведска. Меѓу другото
                                               

Министер за животна средина и просторно планирање на Македонија

Министер за животна средина и просторно планирање - прв човек во министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, институција која била основана во 1998 година. Моментален министер за животна средина и просторно планирање е Садула Дураку. Партија ДА ВМРО-ДПМНЕ СДСМ ЛДП ДПА ДУИ

Нона Караџова
                                               

Нона Караџова

Нона Караџова е бугарски политичар и министер за околната средина и водите на Бугарија во периодот од 2009 до 2013 година. Караџова завршила на УНСС специјалност Економија и организација на трудот. Подоцна специјализирала јавна администрација во Институтот за јавна обука во САД. Во периодот од 1984-1991 работела во Економскиот институт БАН. На функцијата министер за животна средина стапила во 2009 година, во владата предводена од Бојко Борисов.

Земен гас
                                               

Земен гас

Земниот гас е постојан придружник на нафтата. Главна состојка на земниот гас е метанот. Се употребува како топлински и енергетски извор. Светките резерви на земен гас се проценува на 200 трилиони м 3.Од овие резерви. 50% од резервите се наоѓаат во Русија, 20% во САД, а 30% се во Кина, Холандија, Канада и други земји. Земниот гас претставува гас кој значително влијае врз ефектот на стаклена градина.

Users also searched:

...
...
...