Back

ⓘ Министерство за образование и наука на Македонија. Министерството за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија, според чле ..
Министерство за образование и наука на Македонија
                                     

ⓘ Министерство за образование и наука на Македонија

Министерството за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија, според член 23 од Законот за организација и работа на ограните на државната управа.

Министерството за образование и наука ги врши работите што се однесуваат на:

воспитанието и образованието од сите видови и степени; организацијата, финансирањето, развојот и унапредувањето на воспитанието, образованието и науката; воспитанието и образованието на децата на нашите ра ботници на привремена работа и престој во странство; верификацијата на струките и профилите во образованието; ученичкиот и студентскиот стандард; технолошкиот развој, информатиката и техничката култура; информациониот систем; меѓународната научно-техничка соработка; надзорот од неговата надлежност и врши други работи утрврдени со закон.

Во состав на Министерството за образование и наука се:

Педагошка служба; Бирото за развој на образованието; Управата за равој и унапредување на образованието на јазиците на националностите и Државниот просветен инспекторат.

Бирото за развој на образованието има својство на правно лице.

                                     
  • 2019 - 06 - 09. Буџет на Република Македонија за 2018 година Министерство за финансии на Република Македонија Посетено на 2018 - 11 - 22. Сектори на министерството
  • Посетено на 2013 - 02 - 04. Објавени резултатите од рангирање на универзитетите во Република Македонија - 2013 Министерство за образование и наука на Македонија
  • Република Македонија - 2013 Министерство за образование и наука на Македонија Груевски е забеган, ова што го правиме е ненормално СДСМ. Посетено на 11
  • Коевска - Максимовска, Снежана 2013 Суровини за II година хемиско - технолошка струка PDF : Министерство за образование и наука на РМ. ISBN 9786082261027.
  • на Република Македонија за 2018 година Министерство за финансии на Република Македонија Посетено на 2018 - 11 - 22. Општи информации за министерството
  • 2013 Дендрологија за II година Шумарско - дрвопреработувачка струка PDF Скопје: Министерство за образование и наука на Македонија ISBN 978 - 608 - 226 - 095 - 2
  • Министерството за локална самоуправа или скратено МЛС, е едно од министерствата во Владата на Македонија Министерството е составено од 6 сектори: Сектор за финансиски
  • Посетено на 30 мај 2015. Објавени резултатите од рангирање на универзитетите во Република Македонија - 2013 Министерство за образование и наука на Македонија
  • Министер за правда на Македонија - прва позиција во хиерархијата на Министерството за правда на Македонија која институција била основана во 1945 година
  • угостителство, туризам, образование здравство, наука култура и други непроизводствени занимања. Во развојот на стопанството на Република Македонија можат да се

Users also searched:

...
...
...