Back

ⓘ Матрица, математика. Во математиката, под поимот матрица се подразбира правоаголната шема: A = _{m\times n}} која е составена од m ⋅ n {\displaystyle m\cdot n} ..
Матрица (математика)
                                     

ⓘ Матрица (математика)

Во математиката, под поимот матрица се подразбира правоаголната шема:

A = _{m\times n}}

која е составена од m ⋅ n {\displaystyle m\cdot n} елементи. Хоризонталните низи се нарекуваат редици на матрицата, додека вертикалните колони. Матрицата погоре има m редици и n колони. За таа матрица велиме дека е од ред m × n читај ем-по-ен.

Елементите на матрицата може да бидат броеви, но и не мора. Матриците чии елементи се броеви се викаат бројни матрици.

                                     

1. Операции со матрици

Над матриците се извршуваат операциите собирање и одземање и, под одредени услови, множење. Делење на матрици не се извршува.

 • Собирањето и одземањето се врши по членови и тоа само кај матрици од ист ред. Нека A = _{m\times q}\Leftrightarrow c_{ij}=\sum _{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj},\,\,\ i=1.2.,m\,\,\,\,\ j=1.2.,q}
                                     

2. Примери

Нека се дадени матриците:

A = 3 × 4 {\displaystyle ={\begin{bmatrix}-1&-12&5&-18\\-7&12&3&2\\-4&12&0&8\\\end{bmatrix}}_{3\times 4}}

                                     
 • проблемите на математичката анализа која што се разликува од дискретна математика Еден од најраните математички написи е Вавилонската плоча од Вавилонската
 • аргументи во диференцијалната равенка на пример реален скалар, комплексна матрица Евклидов вектор или четиривектор итн. го одредува видот на анализата
 • ротирање на во однос на мед оска.Кога има М степени на слобода на M x M матрица мора да се користат за да се опише на крутоста во моментот. Дијагоналниот
 • една димензионална 1 N или N 1 матрица честопати се нарекува низа во други програмски јазици. А матрица генерално се однесува на 2 - димензионална
 • производ се всушност сите многу исти објекти.Во координатите, ова е 4 4 матрица која претставува билинеарна форма. Чувајќи го ова на ум може да олесни
 • Во линеарната алгебра, апсолутната вредност на детерминантата на 2х2 матрица A е плоштината на паралелограмот формиран со соодветните полупречник - вектори
 • еластични мембрани и бранови во еластична средина. Вовел 3 3 симетрична матрица на броеви која е сега позната како Кошиев напрегнат тензор. Тој бил првиот
 • истражувачкиот центар за теориска космологија во одделот за применета математика и теориска физика на Кембричкиот универзитет. Тој е познат по своите придонеси
 • асоцијативна матрица Неопределен концепт Неопределен раководен систем Неопределен раководен јазик Лажна дилема Неопределена електроника Неопределена математика Неопределено
 • квадрирање на некои математички објекти вклучувајќи ги алгебарската матрица ендоморфистички прстени, итн. Оваа операција се дефинира со следната

Users also searched:

...