Back

ⓘ Претпријатие претставува организациска форма за остварување на материјални добра или услуги наменети за потрошувачот. Претпријатијата доминираат во капиталистич ..
                                               

Водечко претпријатие

Водечки претпријатие е локација од каде што најмногу се контролираат важни фунции. Постојат неколку видови на главни штабови и тоа: Корпоративни, Бизнис, Функционални Регионални,

                                               

ТрансНамиб

ТрансНамиб државна железничка компанија на Намибија. Ова претпријатие врши железнички сообраќај во државата, но и нивно одржување. Седиштето на претпријатието е во Виндхук.

                                     

ⓘ Претпријатие

Претпријатие претставува организациска форма за остварување на материјални добра или услуги наменети за потрошувачот. Претпријатијата доминираат во капиталистичкото општество, а најголем дел се во приватна сопственост на физички лица или некој друг облик на здружување, која има за цел остварување, кој би го зголемил богатството на сопственикот.

                                     

1. Видови претпријатија

Според големината, претпријатијата најчесто се класифицираат на микро, мали, средни и големи. Во почетокот на транзицијата во Македонија, Законот за сметководство разликувал само мали и големи претпријатија, а Законот на трансформација на претпријатијата со општествен капитал разликувал мали, средни и големи проетпријатија. Во текот на 2004 година со измените на Законот за трговски друштва, прифатени се критериумите на ЕУ за класификација на претпријатијата според нивната големина врз основа на: бројот на вработени, годишен обрт и вредност на деловната актива. Претпријатијата влегуваат во соодветната категорија доколку во првата година од работењето задоволуваат два од посочените три критериуми.

                                     

2. Претпријатијата во Македонија

Во 2004 година, со измените во Законот за трговски друштва, Македонија ја прифатила методологијата на Комисијата на ЕУ за класификација на претпријатијата според големината. Според оваа методологија, врз основа на три критериуми број на вработени, големина на обртот и вкупна вредност на деловната актива, претпријатијата, се класифицираат на микро, мали, средни и големи. Притоа, првиот критериум од методологијата број на вработени се применува и во Македонија, додека останатите два критериума се соодветно намалени во случајот на Македонија.

Бројот на претпријатија во 1989 година изнесувал 2.003 со 432.400 вработени, а потоа нивниот број пораснал на 34.716 во 2001 година со 292.526 вработени. На почетокот на 2012 година, во Македонија постоеле 73.118 активни претпријатија, од кои дури 72.933 или 99, 7% биле мали и средни претпријатија. Притоа, тие имале доминантно учество и во формирањето на БДП преку 55%, во додадената вредност, и во вкупната вработеност во бизнис секторот преку 75%.

Табела бр. 1: Број на деловни субјекти во Македонија 2012 година

На крајот од 2014 година, бројот на претпријатија во Македонија достигнал 70.659, од кои 24.674 или 34.9% биле од секторите трговија на големо и мало и поправка на моторни возила, а 7.675 или 10.9% биле од преработувачката индустрија. Најмал број фирми имало во секторите рударство и вадење камен 180 фирми и снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 151 фирма. Мерено според бројот на вработените, најголемо учество 85.2% имале микро-фирмите кои имаат од еден до девет вработени; 5.4% биле фирми кои немаат вработени; фирмите кои вработуваат од 10 до 19 вработени учествувале со 4.4%; 2.6% од фирмите имале меѓу 20 и 49 вработени; 1.8% од фирмите имале меѓу 50 и 249 вработени; а само 0.3% од претпријатијата имале над 250 вработени. Во 2016 година, 79.3% од претпријатијата имале од 1 до 9 вработени, 11.3% немале вработени, 4.3% имале од 10 до 19 вработени, 2.8% имале меѓу 20 и 49 вработени, 1.9% имале од 50 до 249 вработени, а само 0.3% имале над 250 вработени. На крајот од 2014 година, вкупниот број на активни претпријатија во Македонија изнесувал 57.906. Притоа, само 1.9% спаѓале во групата на средни и големи претпријатија, додека 98.1% биле мали и микро претпријатија. Меѓутоа, средните и големите претпријатија зафаќале 72% од вкупната добивка и учествувале со 63% од вкупните средства актива на претпријатијата. Вкупниот долг на корпоративниот сектор изнесувал 64% од БДП на крајот на 2014 година, додека нето-задолженоста изнесувала 33% од БДП.

Во 2015 година, вкупниот број на претпријатија изнесувал 136.695, а во 2016 година се намалил на 113.978. Бројот на активните деловни субјекти во Македонија во 2016 година изнесувал 71.519, во 2015 година тој број изнесувал 70.139. Бројот на претпријатијата од корпоративниот сектор изнесувал 53.466 во 2016 година, а во 2015 година имало 52.566 претпријатија од корпоративниот сектор.

                                     

2.1. Претпријатијата во Македонија Показатели за работењето на претпријатијата во Македонија

Корпоративниот сектор вработува околу 75-77% од вкупниот број вработени во Македонија. Учеството на вкупната актива на претпријатијата во БДП било зголемено од 246% во 2006 година на 266% во 2015 година. Притоа, во структурата на активата на претпријатијата во 2015 година, нетековните средства учествувале со 52-53%, а во нив доминирале материјалните средства, со учество од 80-85% во вкупните нетековни средства. Во рамките на тековните обртните средства на претпријатијата најголемо учество имале краткорочните побарувања 55%. Од друга страна, во структурата на пасивата на претпријатијата, капиталот и резервите учествувале со 50%, по што следувале обврските по заеми 21%.

Табела бр. 2: Показатели за работењето на претпријатијата во Македонија 2014 година

Во 2014 година, 19.282 претпријатија 37.7% од правните лица коишто доставиле завршни сметки во Централниот регистар прикажале загуба во работењето. Во 2015 година, нивниот број се намалил на 19.109 36.3% од правните лица коишто доставиле завршни сметки. Во 2016 година, бројот на правни лица кои оствариле добивка бил 34.022, додека загуба оствариле 19.424 претпријатија. Во 2015 година, просечната нето-профитна маржа на претпријатијата во Македонија изнесувала 4.3%, што претставувало раст во однос на 3.1% во 2014 година. Набљудувано по сектори, таа била највисока во секторите информации и комуникации 8.5% и градежништво 7.7%, а најниска била во секторите земјоделство и шумарство 2.6% и трговија и транспорт 3.4%.

Кон крајот на 2015 година, вкупната задолженост на претпријатијата во Македонија изнесувала околу 60% од БДП, во споредба со 34% во 2006 година. Во поглед на ликвидноста на македонските претпријатија, во 2015 година, показателот за забрзана ликвидност бил помал од 1, т.е. малку под општоприфатената долна гранична вредност за овој показател. Во однос на обртот на средствата, просечниот период на исплата на обврските изнесувал приближно шест месеци; просечниот рок на наплата на побарувањата бил четири месеци; а просечниот период на ослободување на врзаните залихи изнесувал два месеца. Притоа, најголем обрт, најбрза наплата на побарувањата и најбрза исплата на обврските имале секторите трговија, транспорт, складирање и угостителство.

Табела бр. 3: Број на новоосновани претпријатија во Македонија                                     
  • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 1 делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни патишта
  • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 1 делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни патишта
  • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 2 различни делници. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни
  • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 1 различна делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни
  • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 1 делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни патишта
  • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 1 делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни патишта
  • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 2 различни делници. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни
  • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 2 различни делници. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни

Users also searched:

државно претпријатие, јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта, житлово експлуатаційна дільниця печерськжитло,

...
...
...