Back

ⓘ Израз, математика. Израз - поим во математиката кој означува конечен состав од знаци кој е добро сточен согласно правилата што важат во тој контекст. Математичк ..
Израз (математика)
                                     

ⓘ Израз (математика)

Израз - поим во математиката кој означува конечен состав од знаци кој е добро сточен согласно правилата што важат во тој контекст. Математичките знаци може да означуваат бројки, променливи, операции, функции, децимали, групирање, и други аспекти на сиктансата.

                                     

1. Примери

Изразите имаат широка примена, и тоа од простите како:

0 + 0 {\displaystyle 0+0} 8 x − 5 {\displaystyle 8x-5} линеарен полином 7 x 2 + 4 x − 10 {\displaystyle 7fut)\,dt.}
                                     

2. Облици

Во математичките изрази спаѓаат аритметички изрази, полиноми, алгебарски изрази, затворени изрази и аналитички изрази. На табелава што следи се покажани сличностите и разликите помеѓу овие видови изрази.

                                     
 • множителот. Во алгебрата, бројот што е множител на некоја променлива или израз како на пр. 3 во 3xy2 се нарекува коефициент Резултатот од множењето
 • броеви, при што комплексните корени од 1 играат важна улога во вишата математика За да се утврди кои алгебарски броеви можат да се изразат со корени се
 • првото диференцирање, добиениот израз е повторно функција, тогаш и овој израз може да се диференцира. Така добиениот израз по второто диференцирање се
 • радијани. Регулатива: Доколку во математички израз или функција има некоја тригонометриски или циклометриски израз или функција, вредноста која се заменува
 • краци c и d постои ако и само ако h постои, т.е. ако и само ако поткорениот израз во погорната формула за h е позитивен број. Во подолните примери, a и b
 • Полином или многучлен - израз во математиката кој е составен од една или повеќе променливи и постојани константи со користење на операциите собирање
 • може да се добие израз за брзина како област на забрзување во однос на времето Предлошка: Математика Предлошка: Наспроти математика графиконот. Како
 • 1783 - швајцарски математичар и физичар, еден од пронаоѓачите на чистата математика Не само што открил и докажал важни теореми во предметите како геометрија
 • дипломирал со одличен успех на Филозофскиот факултет во Љубљана на групата математика По завршените студии, работел како суплен, а потоа како гимназиски професор
 • луѓето треба да ги научат основните вештини како што се читање, пишување и математика и да добијат општо познавање за нивната физичка, социјална и економска
 • Ги формулирал Деморгановите закони и бил првиот што го изнел стручниот израз и ја направил ригорозната идеја за математичката индукција. Де Моргановиот

Users also searched:

операции со полиноми, разложување на полиноми,

...
...
...