Back

ⓘ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Македонија. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство или скратено МЗШВ, е едно од ..
                                     

ⓘ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Македонија

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство или скратено МЗШВ, е едно од министерствата во Владата на Македонија.

Актуелен министер за земјоделство, шумарство и водостопанство е Трајан Димковски.

                                     

1. Надлежности

Надлежностите на министерството се:

- земјоделството, шумарството и водостопанството; - користењето на земјоделското земјиште, шумите и другите природни богатства; - ловот и риболовот; - заштитата на добитокот и растенијата од болести и штетници; - следењето и проучувањето на состојбите со водите, одржувањето и подобрувањето на режимот на водите; - хидромелиоративните системи; - хидролошките и агрометеоролошките мерења, како и противградобијната заштита; - проучувањето и истражувањето на метеоролошките, хидролошките и биометеоролошките појави и процеси; - надзорот од негова надлежност и - врши други работи утврдени со закон.
                                     

2. Организациска структура

Министерството е составено од 18 сектори, кои се поделени на неколку оддели. Секторите на министерството се:

 • Сектор за прекршоци
 • Сектор за лозарство, винарство и овоштарство
 • Сектор за анализа на земјоделска политика
 • Сектор за ЕУ
 • Сектор за координација и техничка помош на кабинет на министер
 • Сектор за човечки ресурси
 • Сектор за координација на подрачни единици
 • Сектор за внатрешна ревизија - независна единица
 • Сектор за финансиски прашања
 • Сектор за шумарство и ловство
 • Сектор за рурален развој
 • Сектор за информатичка технологија
 • Сектор за регистрирање и управување со земјоделско земјиште
 • Сектор за земјоделство
 • Сектор за меѓународна соработка
 • Сектор за нормативно правни работи
 • Сектор за шумска полиција без статус на државен службеник
 • Сектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи
                                     
 • Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 27 мај 2017. Стратегија за одржлив развој на Општина Гевгелија за периодот
 • целото министерство Органи во состав на министерството се: Бирото за јавна безбедност и Управата за безбедност и контраразузнавање. Бирото за јавна безбедност
 • 2018. Посетено на 2019 - 06 - 09. Буџет на Република Македонија за 2018 година Министерство за финансии на Република Македонија Посетено на 2018 - 11 - 22. Службена
 • како Министерство за урбанизам, градежништво и транспорт. Во 2000 година името на министерството било преименувано Министерство за транспорт и врски на Македонија
 • РИБОЛОВНА ОСНОВА ЗА СЛИВ НА ВАРДАР - СРЕДНО ТЕЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОД 2011 - 2016 PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство 2010. стр
 • Cocteau Twins од 1983 година. Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Информација за здравствената состојба на Шумите во РМ во 2006. година
 • Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 27 мај 2017. Стратегија за одржлив развој на Општина Гевгелија за периодот
 • Езеро за период 2017 - 2022 PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 18 октомври 2016. М., В. 7 јуни 2013
 • управа: - Министерство за одбрана п.е. Кисела Вода - Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство п.е Кисела Вода - Министерство за труд и социјална
 • Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство 29 март 2011. Посетено на 16 декември 2015. Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство

Users also searched:

...
...
...