Back

ⓘ Министерство за животна средина и просторно планирање. Надлежностите на министерството се: надзор од негова надлежност, реставрација на загадените делови на жив ..
Министерство за животна средина и просторно планирање
                                     

ⓘ Министерство за животна средина и просторно планирање

Надлежностите на министерството се:

 • надзор од негова надлежност,
 • реставрација на загадените делови на животната средина,
 • просторно планирање,
 • заштита од бучава, зрачење, заштита на биоразновидноста, георазновидноста, националните паркови и заштитените области,
 • заштита на водите, почвата, флората, фауната, воздухот и озонската обвивка од загадување,
 • следење на состојбата на животната средина,
 • предлагање мерки за третман на цврст отпад,
 • просторен информативен систем,
 • други работи утврдени со закон.
                                     
 • биолошка и пределска разновидност PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно планирање 2016. стр. 23. Посетено на 11 октомври 2018. Каде
 • биолошка и пределска разновидност PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно планирање 2016. стр. 23. Посетено на 11 октомври 2018.
 • Студија за геодиверзитетот и геонаследството на Република Македонија и другите компоненти на природата PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно
 • Табела со локации за 37 МХЕЦ на сливовите на р. Вардар, Треска, Брегалница, Струмица и Црн Дрим, Министерство за животна средина и просторно планирање
 • Студија за геодиверзитетот и геонаследството на Република Македонија и другите компоненти на природата PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно
 • Orlandini и 28 други автори 2011 Студија за ревалоризација на заштитено подрачје Маврово PDF Министерство за животна средина и просторно планирање Посетено
 • Студија за геодиверзитетот и геонаследството на Република Македонија и другите компоненти на природата PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно
 • и Арборетум - споменици на природата МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ НА ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА
 • Студија за геодиверзитетот и геонаследството на Република Македонија и другите компоненти на природата PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно

Users also searched:

министерство за животна средина и просторно планирање,

...
...
...